Algemene voorwaarden

Axino app (de “applicatie”) is een applicatie voor iPhone en Android en is bedoeld om organisaties te helpen het maximale uit hun flexplekken te halen.

De applicatie is aan jou beschikbaar gemaakt via de App Store of Google Play. Dit houdt in dat je een licentie hebt gekregen om de applicatie te gebruiken onder de voorwaarden van deze licentieovereenkomst. Het aanvaarden van deze voorwaarden is een voorwaarde om de licentie te verkrijgen en dus de applicatie te mogen gebruiken.

Definities

In deze overeenkomst worden de volgende termen gebruikt:

  • “je”, “jij”, “jou” of “jouw”: de gebruiker van de applicatie;
  • “we”, “wij”, “ons” of “onze”: Axino
  • “algemene voorwaarden”: deze algemene voorwaarden;
  • “applicatie”: Axino app (waaronder begrepen alle updates van de Axino app);

Gebruik van de applicatie

Om gebruik te kunnen maken van de applicatie, moet je toestel aan staan, niet in vliegtuigmodus staan en moet je verbonden zijn met het internet. Gebruik van locatievoorzieningen/GPS is optioneel en hiervoor wordt toestemming gevraagd bij het openen van de applicatie. Omdat de applicatie een internet verbinding nodig heeft, kan het gebruiken van deze applicatie kosten met zich brengen op het moment dat je geen wifi verbinding hebt. Je telefoonaanbieder kan je meer vertellen over deze kosten.

Gebruik van de applicatie

De aan jou verstrekte licentie voor de applicatie is beperkt tot een niet-overdraagbare licentie. Wanneer je gebruik maakt van de applicatie, is het niet toegestaan om:

  • de applicatie op een (peer to peer) netwerk of anderszins beschikbaar maken voor derden;
  • de applicatie te verhuren of te verkopen;
  • een sublicentie tot het gebruik van de applicatie te verstrekken; en
  • de applicatie aan te passen, de source code te achterhalen en/of afgeleide werken van de applicatie te ontwikkelen.

Misbruik van de applicatie

Onder misbruik wordt verstaan: het gebruiken van de applicatie op een andere wijze zoals omschreven in deze algemene voorwaarden, alsmede het gebruiken van de applicatie op een wijze die de rechten van (een) derde(n) schendt. Wij kunnen misbruik altijd melden bij politie en/of justitie.

Gebruik van informatie / privacy

Je geeft ons hierbij toestemming om de door jou verstrekte informatie te verwerken, bewaren en gebruiken voor zover redelijkerwijs nodig of gewenst voor het juist doen werken van de applicatie alsmede voor het verder ontwikkelen van de applicatie en aanverwante producten. We zullen de door jou verstrekte informatie verwerken, bewaren en gebruiken in lijn met de hiervoor geldende wetgeving.

Om de applicatie optimaal te laten werken maken wij (optioneel) gebruik van locatievoorzieningen. Met deze gegevens kunnen we je op de hoogte brengen van een vrije werkplek als je in de buurt van kantoor bent. Als je weg gaat kunnen we op basis van je locatie je werkplek weer beschikbaar maken. Deze informatie wordt uitsluitend op jouw toestel verwerkt. Wij ontvangen uitsluitend “binnen” of “buiten” bereik van kantoor. Hiermee hebben wij geen toegang tot gedetailleerde locatiegegevens. Jouw toestemming heeft verder betrekking op de volgende gegevens: naam, mailadres, telefoonnummer alsmede gegevens met betrekking tot (tijdstippen van) aanwezigheid en reserveringen.

Data wordt opgeslagen bij Amazon Web Services (AWS) binnen Europa. Wij versleutelen je persoonsgegevens ten behoeve van je online veiligheid. Voor nadere informatie over privacy van AWS verwijzen wij je naar hun website https://aws.amazon.com/privacy  

Vrijwaring

Middels het gebruik van de applicatie stem je ermee in dat je ons en onze bestuurders, commissarissen, werknemers, investeerders, opdrachtnemers en contractspartijen volledig vrijwaart voor enige aansprakelijkheid of (overige) vordering die ontstaat als (direct of indirect) gevolg van het niet nakomen van deze algemene voorwaarden door jou. Hierbij doe je afstand van enig regresrecht op voornoemde partijen.

De licentie eindigt zodra deze door ons of door jou wordt beëindigd. Wij hebben het recht de licentie per direct te beëindigen indien je deze voorwaarden schendt of wanneer wordt besloten de applicatie niet langer te gebruiken. Het staat jou ten alle tijde vrij de licentie te beëindigen. Na beëindiging van de licentie zal je het gebruik hiervan staken en de applicatie verwijderen. Wij zijn gerechtigd om jouw gebruik van de applicatie op enige door ons gekozen wijze te blokkeren.

Intellectueel eigendom

Je bent ermee bekend en erkent dat de applicatie informatie bevat waar wij eigenaar van zijn, waaronder mede begrepen processen, werkmethoden, software, tekeningen, teksten, ontwerpen en know-how, inclusief maar niet beperkt tot de rechten zoals bedoeld in de Auteurswet 1912, de Rijksoctrooiwet 1995, de Eenvormige Beneluxwet inzake Tekeningen of Modellen, de Wet op de naburige rechten, de Topografiewet, de Databankenwet en de regelgeving die met genoemde wetten samenhangt.

Je zal deze rechten respecteren en geen van voornoemde informatie gebruiken anders dan voor normaal gebruik van de applicatie zoals omschreven in deze voorwaarden.

Aansprakelijkheid

We zijn niet aansprakelijk voor materiële of immateriële schade, in welke vorm dan ook, die ontstaat of voortvloeit uit het niet (juist) werken van de applicatie, tenzij er sprake is van opzet of roekeloosheid van een leidinggevende van ons.

Garantie

Je bent ermee bekend en akkoord dat het gebruik van de applicatie op eigen risico plaatsvindt.

We geven geen garantie op de werking of kwaliteit van de applicatie, noch op de accuraatheid van de door de applicatie verstrekte informatie.

Wijzigen applicatie en wijzigen voorwaarden

We hebben het recht om de applicatie te wijzigen (bijvoorbeeld in geval van een update) zonder voorafgaande melding hiervan. In geval van staken of beëindigen worden (betalende) eindklanten minimaal 2 maanden van te voren geïnformeerd. De eindklant behoudt het recht op restitutie van de eventueel vooruitbetaalde maanden. We zijn niet aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit of zou voortvloeien uit een dergelijke wijziging, staking of beëindiging.

We hebben het recht deze voorwaarden te wijzigen, bijvoorbeeld wanneer wijzigingen in de applicatie of in (de interpretatie van) toepasselijke wetgeving hier aanleiding toe geven. Indien we de voorwaarden wijzigen, zal je hiervan melding krijgen. Indien je niet met de wijzigingen akkoord gaat, zal de licentie worden beëindigd.

Toepasselijk recht

Op deze voorwaarden, alsmede op de rechtsverhouding tussen jou en ons is Nederlands recht van toepassing.

Overige

Mocht op enig moment blijken dat een bepaling uit deze algemene voorwaarden niet rechtsgeldig of afdwingbaar blijkt te zijn, dan heeft dit geen invloed op de rechtsgeldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen. Tevens wordt de niet rechtsgeldige of afdwingbare bepaling geacht te zijn vervangen door een bepaling met een inhoud en strekking die de oorspronkelijke bepaling zoveel mogelijk benaderd en die wel rechtsgeldig en afdwingbaar is.

Alle afspraken die tussen jou en ons in het kader van jouw licentie van de applicatie gelden, zijn opgenomen in deze algemene voorwaarden. Wijzigingen of aanvullingen op een wijze waarin deze algemene voorwaarden niet voorzien zijn niet mogelijk.